Последни новини
.

Проект „Мобилно Кино“ на Лятно Кино ЕООД

Договор № BG16RFOP002-2.024-0482-C02

Наименование на процедурата: Насърчаване на предприемачеството
Цели на проекта:
Общата цел на проектното предложение е развитие, повишаване успеваемостта и постигане на устойчивост на новосъздаденото дружество.
Сецифични цели:
1. Реализиране на пазара на предприемаческата идея.
2. Доставка и внедряване на оборудване и софтуер за целите на предприемаческата идея.
3. Наемане на специализиран персонал, който успешно да реализира предприемаческата идея.
4. Разкриване на устойчиви и качествени работни места и повишаване на общото равнище на заетост в икономиката.
5. Постигане на социален ефект чрез създаване на възможности за социална интеграция, чрез създаване на добавена стойност за обществото и чрез спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея.
6. Постигане на екологичен ефект чрез намаляване на въздействието върху околната среда, чрез повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда и чрез постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

Кратко описание на проекта:
“Лятно кино“ ЕООД е новосъздадено дружество с основен предмет на дейност прожектиране на филми. Създаването на мобилно кино е предприемаческа инициатива, чрез която дружеството цели да се развива и да постигне устойчивост, от една страна, и да задоволява културните потребности на населението, от друга. С реализирането на предприемаческата идея ще бъдат предоставени висококачествени услуги при прожектирането на филми, които ще обогатяват обществото благодарение на своето послание, което носят и новите гледни точки, които разкриват. Клиенти на предоставяната услуга ще бъдат жителите на Северозападен район, на които ще бъде повишено качеството на живот. Предприемаческата инициатива ще има принос за намаляване на безработицата и бедността, на икономическото изоставане, за опазване на околната среда, за преодоляване на демографския срив в района. Достъпът до 7-то изкуство ще даде алтернатива на младите хора за прекарване на стойностно свободно време и ще работи за превенция на лошо поведение сред тях.
За осъществяването на проектното предложение ще бъде сформиран екип от специалисти, които притежават съответните теоретични познания, практически опит и умения; ще бъде доставено високотехнологично оборудване и разработен софтуер. С цел по-бързата и успешна реализация на предприемаческата идея ще бъде изготвен маркетингов план и създадена интернет страница. С реализацията на проектното предложение ще се разкрият устойчиви и качествени работни места и ще се повиши общото равнище на заетост в икономиката, ще се постигне социален ефект чрез създаване на възможности за социална интеграция, създаване на добавена стойност за обществото и спестяване на разходи за потребителите на предприемаческата идея. Съществен принос ще има и за намаляване на въздействието върху околната среда и за постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.
Предприемаческата идея попада в рамките на тематична област „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Срок на проекта: 12 месеца.

Стойност на бюджета в лева:
Общо 249 990.00
Финансиране от ЕС
ЕФРР 169 993.20
Национално финансиране 29 998.80

Виж повече


Малко информация за нас

Екран“Лятно кино“ ЕООД е новосъздадено дружество с основен предмет на дейност прожектиране на филми. Създаването на мобилно кино е предприемаческа инициатива, чрез която дружеството цели да се развива и да постигне устойчивост, от една страна, и да задоволява културните потребности на населението, от друга. Лятно Кино ЕООД предоставя висококачествени услуги при прожектирането на филми, които ще обогатяват обществото благодарение на своето послание, което носят и новите гледни точки, които разкриват. Клиенти на предоставяната услуга ще бъдат предимно жителите на Северозападен район, на които ще бъде повишено качеството на живот. Инициативата има принос за намаляване на безработицата и бедността, на икономическото изоставане, за опазване на околната среда, за преодоляване на демографския срив в района. Достъпът до 7-то изкуство ще даде алтернатива на младите хора за прекарване на стойностно свободно време и ще работи за превенция на лошо поведение сред тях.

Екипът ни от специалисти, които притежават съответните теоретични познания, практически опит и умения гарантира за качеството на услугата; кинопрожекциите се извършват с високотехнологично оборудван, а билети може да закупите онлайн чрез специално разработен софтуер.